Nhập thông tin tra cứu
Số hóa đơn (*)
Mã xác thực(5 ký tự đầu) (*)
Mã nhận hóa đơn
Đến trang tra cứu thông tin hóa đơn của Tổng cục Thuế tại đây
Tra cứu thông báo phát hành hoá đơn
Đến trang tra cứu thông báo phát hành hoá đơn Tổng cục Thuế tại đây
©2016 Công ty CP FIMEXCO
Hotline : (028) 3823 0611 line 120 - 122